مارکتنیگ

می 26, 2020
qaleb web

شاخص هزینه جذب مشتری (CAC)

هزینه جذب مشتری یا هزینه تبدیل یک سرنخ به یک مشتری از طریق شاخص هزینه جذب مشتری (CAC) اندازه‌گیری می‌شود. هر چه مقدار این شاخص پایین‌تر […]